Vedomá komunikácia

Účatnili ste sa už rozhovoru, po ktorom ste sa nevedeli zbaviť opätovne sa vracajúcich negatívnych pocitov? Možno, že ste povedali, čo ste nechceli povedať alebo nepovedali, čo ste chceli povedať? Ak sme dostatočne všímaví a vedomí, potom akákoľvek komunikácia zanechá našu myseľ čistú a konverzačné reprízy nás nebudú naďalej zamestnávať.

Aby sa tak mohlo udiať, potrebujeme byť v kontakte so samými sebou. Rozpoznať a uvedomiť si, čo v danom momente žijeme, čo chceme a čo potrebujeme. Všetky súdy, hodnotenia, analýzy a diagnostiky druhých sú nevedome destruktívnym spôsobom vyjadrenia toho, čoho sa nám nedostáva. Práve k tomu (jadru) má schopnosť našu pozornosť navrátiť Nenásilná komunikácia.

Nenásilná komunikácia (NVC) je metóda, ktorej autorom je Marshall B. Rosenberg. Je založená na jazyku resp. komunikačných schopnostiach, ktoré vedú k úprimnému a zreteľnému vyjadreniu svojich pozorovaní, pocitov a potrieb. Namiesto pôvodných vzorcov správania, medzi ktoré patria automatické reakcie (hodnotiace, útočné, agresívne, vyhýbavé…) nám pomáha zamerať svoju pozornosť do nášho vnútra. Prispieva tak k rozvoju nami zabudnutej prirodzenej ľudskej schopnosti vcíťovať sa (empaticky). Činí nás zodpovednými za svoje vlastné myšlienky, pocity a konania na rozdiel od nevedomej komunikácie, ktorá nás tejto osobnej slobodnej voľby zbavuje.

Základná formulácia v NVC: “Keď sa deje A, cítim B a potrebujem C. Preto by som chcela D.”

Nenásilná komunikácia pozostáva zo 4 zložiek : Pozorovanie, Pocity, Potreby, Prosba

vedoma komunikacia
POZOROVANIE
vedoma komunikacia
POCITY A POTREBY
vedoma komunikacia
PROSBA

 

 

 

 

 

NVC má dve časti:

1. úprimné vyjadrenie prostredníctvom 4 zložiek
2. empatické prijímanie prostredníctvom 4 zložiek

  • Úprimne vyjadrenie nám pomáha využitím 4 zložiek NVC rozkľúčovať, čo vlastne chceme. Vedie nás k sebahodnoteniu spôsobom, ktorý podnecuje rast a sebapoznanie namiesto nenávisti. Prostredníctvom NVC formulácie môžeme prijímať ocenenie bez falošnej skromnosti alebo umelého vyvyšovania sa. Keď hovoríme k sebe a o sebe jazykom, ktorý pripúšťa voľbu, približujeme sa tak k svojej duši a nestrácame na ľudskosti. NVC tiež prispieva k odstránení deštruktívnych energií, v ktorých viazneme vždy, keď so sebou komunikujeme z pozície rozkazu “Musím” alebo z pozície viny a hanby “Mal(a) som”. Namiesto rozkazov a zahanbovania sa, si uvedomíme, akú potrebu sme sa snažili naplniť v našom konaní, ktoré teraz ľutujeme.
  • Empatické prijímanie znamená oprostiť sa od rozumového porozumenia a sympatie. Rozumovým porozumením je rozdávanie formálnych rád, banalizovanie situácie, vychovávanie, utešovanie, zdieľanie “rovnakých” príhod, povrchné povzbudzovanie, náhlivé vysvetľovanie a opravovanie.
    Empatické prijímanie znamená byť prítomný a naslúchať celou svojou bytosťou bez toho, aby sme sa snažili o vyššie uvedené spôsoby “pomoci”, ktorá iba stav zhoršuje. Keď empaticky naslúchame, snažíme sa počuť za slovami ľudí to, čo pozorujú, cítia, potrebujú a čo žiadajú, pretože úvodné vyjádrenia sú väčšinou len špičkami ľadovcov.

NVC odpovedá na dve otázky:

  1. Čo je v nás nažive? (Čo sa v nás odohráva?)
  2. Čo môžeme urobiť, aby bol náš život krajší ? (Ako sa môžeme navzájom dávaním obohatit?

NVC si vyžaduje istú gramotnosť vo vyjadrovaní toho, čo prežívame, a tiež otvorenosť, poctivosť a odhodlanosť prekonávať staré zaužívané návyky, ktoré pracujú na báze strachu, trestu, povinnosti, hanby či odmeny. Je potreba si pripomenúť, že tieto návyky nepramenia v našej prirodzenosti, ale majú svoje korene vo výchove. Výchove založenej na rozlišovaní dobrého a zlého, tak, že dobré si zaslúži odmenu a zlé trest.

 

 

Zdroj:
ROSENBERG, B. M., Nenásilná komunikace. Portal. 2013. 224 s. ISBN 978-80-262-0530-2.
ROSENBERG, B. M., Co řeknete, změní Váš svět. Portal. 2015. 144 s. ISBN 978-80-262-0912-6